Algemene voorwaarden

DVB DESIGN, gevestigd aan De Hondert Margen 5a te 2678 AC De Lier, Nederland (hierna: “DVB Design“)

1   Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens DVB Design gesloten of te sluiten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, alsmede op iedere andere met DVB Design bestaande rechtsbetrekking, indien en voor zover de wet niet anders bepaalt.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

a. ‘wederpartij’: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee DVB Design een bestaande rechtsverhouding heeft of waarmee DVB Design op grond van een bestaande rechtsbetrekking in redelijkheid kan worden verwacht een rechtsverhouding te zullen hebben;

b. ‘aflevering’: feitelijke afgifte van zaken uit hoofde van een met DVB Design gesloten of te sluiten overeenkomst. De dag van aflevering is overeenkomstig het vorenstaande de dag waarop de feitelijke afgifte plaatsvindt;

c. ‘dienst’: iedere activiteit verricht ter uitvoering van de tussen DVB Design en de wederpartij gesloten of te sluiten overeenkomst, alsmede iedere andere activiteit – al dan niet tegen betaling verricht – die redelijkerwijs verband houdt met een onder a genoemde rechtsverhouding;

d. ‘offerte’: door of namens DVB Design gedane aanbiedingen, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen; en

e. ‘overmacht’: elke omstandigheid buiten de macht van DVB Design van dien aard dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Hieronder worden mede begrepen oorlog of enige andere vijandelijkheden, blokkades, boycots, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden en andere belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)instanties.

1.3 Aan de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt niet afgedaan door verwijzing door de wederpartij naar andere algemene voorwaarden, al dan niet zijnde haar eigen algemene voorwaarden, voor zover deze andere algemene voorwaarden strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van DVB Design. In dat geval wijst DVB Design die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Enig andersluidend beding doet aan het dit lid bepaalde niet af.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden wordt slechts afgeweken, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met DVB Design is overeengekomen.

2    Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de wet is bepaald.

2.2 Door of namens DVB Design opgemaakte offertes zijn uitnodigingen om in onderhandeling te treden, tenzij de wederpartij onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs ervan mag uitgaan dat aanvaarding van zo een offerte tot de totstandkoming van een overeenkomst leidt.

2.3 De wederpartij heeft na totstandkoming van de overeenkomst gedurende drie dagen het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden, tenzij anders overeengekomen, een en ander indien en voor zover de wet niet anders bepaalt.

2.4 Medewerkers van DVB Design, niet zijnde bestuurders, worden geacht geen vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben. Eventuele aanvullende afspraken of toezeggingen met respectievelijk van medewerkers van DVB Design zijn niet bindend, tenzij de wet anders bepaalt.

3    Prijzen

3.1 De in de offerte of hierop voortbouwende documentatie genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting, doch exclusief vervoerskosten en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins overeengekomen.

3.2 DVB Design behoudt zich het recht voor een voorschot van veertig procent van de netto overeengekomen prijs te eisen, indien deze prijs tweehonderdvijftig euro of meer bedraagt.

3.3 De in de offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden, zoals valutakoersen, fabrieks-, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. DVB Design behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor (op-)levering, verhogingen in één of meer van de in de hiervoor genoemde omstandigheden aan de wederpartij in rekening te brengen.

3.4 Indien de in lid drie genoemde omstandigheden zich voordoen, heeft DVB Design het recht zich de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.5 Het in het vorige lid bedoelde recht komt ook aan de wederpartij toe, indien DVB Design de wederpartij binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst in kennis stelt van de uit veranderingen in de kosten voortvloeiende verhoging van de prijs uit de offerte. De wederpartij oefent dit recht uit door binnen vijf dagen na ontvangst van voornoemde kennisgeving hiertoe schriftelijk te verklaren aan DVB Design.

4     Aflevering (termijnen)

4.1 De door DVB Design opgegeven levertermijnen vangen aan op de dag van totstandkoming van de overeenkomst, doch niet eerder dan wanneer DVB Design alle voor verzending benodigde gegevens heeft ontvangen. De bedoelde levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Ingeval in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden genoemde gevallen.

4.2 Het vervoer van door DVB Design te leveren zaken geschiedt door gebruikmaking van door DVB Design te kiezen expediteurs en op door DVB Design gunstig geachte wijze voor rekening en risico van de koper, tenzij de wederpartij een andere door haar gewenste expediteur aandraagt. Ook ingeval de wederpartij een andere expediteur aandraagt zal zending voor rekening en risico van deze wederpartij komen.

4.3 Indien de wederpartij verzoekt om verzending op andere dan gebruikelijke wijze, dan kunnen hieraan extra kosten worden verbonden.

4.4 Indien de aflevering in gedeelten geschiedt, wordt iedere aflevering als afzonderlijke transactie beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.5 De wederpartij is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is DVB Design gerechtigd op grond van het bepaalde in artikel 6:60 van het Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter DVB Design van haar verbintenis tot aflevering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

4.6 Indien de wederpartij niet binnen redelijke termijn aan haar betalingsverplichting voldoet, is DVB Design gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij overeenkomstig het bovenstaande of anderszins in gebreke blijft, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal DVB Design de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

5    Eigendomsvoorbehoud

5.1 De geleverde zaken blijven eigendom van DVB Design tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij uit hoofde van de tussen haar en DVB Design gesloten overeenkomst verschuldigd is.

5.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde is het de wederpartij toegestaan de geleverde zaken aan derden te verkopen vóór volledige betaling als bedoeld in het vorige lid, doch zulks uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan DVB Design over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan DVB Design over te dragen.

5.3 Indien DVB Design ten gevolge van bewerking of verwerking door de wederpartij van de afgeleverde zaken, op welke wijze ook, haar eigendom van die zaken verliest, is de wederpartij verplicht onverwijld ten behoeve van DVB Design een stil pandrecht te vestigen op de door bewerking of verwerking ontstane zaken.

5.4 DVB Design behoudt zich te allen tijde het recht voor de zaken die zich onder de wederpartij (of derden) bevinden, maar DVB Design in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra zij mag aannemen dat de redelijke kans bestaat dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen.

5.5 De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde zaken te verzekeren en deze verzekering op verzoek van DVB Design aan te tonen.

5.6 DVB Design behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die rusten op door DVB Design uitgebrachte offertes en andere documenten of methoden.

6    Klachten

6.1 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens haar verstrekte gegevens.

6.2 Van klachten van de wederpartij die betrekking hebben op gebreken in door DVB Design afgeleverde of vervaardigde zaken of geleverde diensten welke naar omstandigheden eenvoudig kunnen worden ontdekt, dient DVB Design door de wederpartij binnen acht dagen na de dag van aflevering of, indien de zaken niet aan de wederpartij zijn afgeleverd, binnen acht dagen na factuurdatum, in kennis te worden gesteld. Deze kennisgeving geschiedt schriftelijk onder vermelding van een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd.

6.3 Gebreken welke naar omstandigheden niet eenvoudig kunnen worden ontdekt, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle blijken, moeten door de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking van de gebreken aan DVB Design ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het vorige lid.

6.4 Iedere vordering van de wederpartij op DVB Design met betrekking tot gebreken in de door DVB Design geleverde of vervaardigde zaken, vervalt indien: a. DVB Design niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen of niet op de daar aangegeven wijze door de wederpartij in kennis is gesteld; b. de wederpartij DVB Design geen, althans onvoldoende medewerking verleent bij het onderzoeken (van de gegrondheid) van de klachten; c. de wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden of zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder andere omstandigheden of voor andere doeleinden dan door DVB Design voorzien; d. het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de wederpartij wordt voortgezet; of e. een eventueel in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien een dergelijke termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat twaalf maanden of meer zijn verstreken, te rekenen vanaf de dag van aflevering; een en ander voor zover de wet niet anders bepaalt.

6.5 Beslechting van geschillen omtrent de kwaliteit van de geleverde of vervaardigde zaken worden bij wijze van bindend advies beslecht door een bij DVB Design te goeder naam bekend staand deskundige.

7   Aansprakelijkheid

7.1 Ingeval de wederpartij zich beroept op het recht als bedoeld in Boek 7 Titel 1 Afdeling 8 van het Burgerlijk Wetboek, is DVB Design uitsluitend gehouden tot:

a. (kosteloos) herstel van de gebreken;

b. aflevering van vervangende zaken of onderdelen, maar niet eerder dan na ontvangst van de retourzending van de gebrekkige zaken of onderdelen;

c. gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde prijs, indien en voor zover tussen de gebreken en de schade een zodanige samenhang bestaat dat terugbetaling wordt gerechtvaardigd.

7.2 Het vorige lid vindt geen toepassing, indien een van de gevallen zich voordoet als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3 Lid 1 van dit artikel vindt eveneens geen toepassing, indien de wederpartij zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan door DVB Design geleverde of vervaardigde zaken reparaties en/of wijzigingen uitvoert of doet uitvoeren. In dat geval vervalt eveneens een eventueel door DVB Design in de individuele overeenkomst gegeven garantie en iedere daaruit voortvloeiende verplichting.

7.4 DVB Design is niet aansprakelijk jegens de wederpartij of anderen voor directe of indirecte schade geleden als gevolg van door DVB Design geleverde of vervaardigde zaken of verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DVB Design.

7.5 De wederpartij is gehouden DVB Design te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tussen DVB Design en de wederpartij tegen DVB Design mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de wederpartij komen.

8    Betaling en zekerheid

8.1 Betaling geschiedt in euro zonder enige aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. Betaling kan geschieden bij aflevering of ter plaatse van de vestiging van DVB Design, dan wel door overboeking op een door DVB Design aangewezen bank- of girorekening. De wederpartij dient te allen tijde onverwijld na aflevering van de betreffende zaken, althans in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank- of girorekening van DVB Design als de dag van betaling.

8.2 DVB Design heeft het recht, alvorens tot aflevering van de zaken over te gaan, van de wederpartij te verlangen dat deze voldoende zekerheid voor de betaling stelt, indien DVB Design redelijke grond heeft te vrezen dat betaling zal uitblijven.

8.3 Indien volledige en deugdelijke nakoming binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn uitblijft, wordt de wederpartij in gebreke gesteld overeenkomstig artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij een dergelijke ingebrekestelling voor de intreding van het verzuim van de wederpartij ingevolge artikel 6:83 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist is.

8.4 DVB Design heeft het recht de nakoming van haar verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten als bedoeld in artikel 6:52 van het Burgerlijk Wetboek, indien nakoming van een op de wederpartij rustende opeisbare verbintenis uitblijft.

8.5 Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is getreden, dan verbeurt de wederpartij aan DVB Design vanaf de dag na het verstrijken van die termijn de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 dan wel artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek zonder dat hiertoe nadere aanzegging is vereist. Dit bedrag wordt verhoogd met vier procent per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag.

8.6 De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten, welke met de incasso van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen gemoeid zijn. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van veertig euro, voor zover hiervan bij artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek niet wordt afgeweken.

8.7 Betalingen strekken conform artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

8.8 Indien in de financiële positie van wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is DVB Design gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst totdat de wederpartij zekerheid heeft gesteld in de zin van lid 3 van dit artikel, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

8.9 DVB Design kan zijn vorderingen uit hoofde van alle overeenkomsten overdragen aan een kredietverzekeraar naar haar keuze

9    Overmacht

9.1 Indien DVB Design door overmacht, als bedoeld in artikel 1, tweede lid sub e, van deze Algemene Voorwaarden, haar afleveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten.

9.2 DVB Design is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden directe of indirecte schade, indien een van de omstandigheden zich voordoet als bedoeld in artikel 1, tweede lid sub e, van deze Algemene Voorwaarden.

10  Toepasselijk recht

Op offertes en overeenkomsten, door of namens DVB Design opgemaakt respectievelijk gesloten, alsmede op alle hieruit voortvloeiende (rechts)betrekkingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11  Geschilbeslechting

De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door DVB Design gesloten of te sluiten overeenkomsten.